ارائه اثری انتقادی و آسیب شناسانه به صورت دوره ای با نام «کتاب آواژ»

  • کتاب آواژ عنوان مجموعه است که در هر شماره به موضوعاتی پیرامون هنر می پردازد و صاحب نظران و بزرگان امر نظرات خود را پیرامون موضوع مطرح شده بیان و ارائه می نمایند.
  • شماره نخست کتاب آواژ با نام «نویسنده نمرده است» و درباره حقوق نویسندگان و مترجمان آثار دراماتیک است که در آن مطالبی قابل توجه آمده است از:
  • خسرو حکیم رابط / احمدرضا حجارزاده /صدرالدین زاهد / احسان زیور عالم /  علی شمس/ سامی صالحی ثابت / فرشته فرشاد / رضا فیاضی /  محمدرضا قلی​پور / ناصح کامگاری / محمد متوسلانی / معین محب علیان