• قهوه خانه
  • نویسنده: کارلو گولدونی
  • مترجم: علی شمس