واژه های نقاشی شده (فریب هنر)

نقدی بر جریان هنر مدرن از پیکاسو تا اندی وارهول، پاپ آرت تا هنر زیرزمینی

نویسنده : تام ولف

مترجم: ایمان مختار

اشتراک گذاری: