تعبیر و تحلیل متون دراماتیک: رویکرد نقش گرای نظام بیناد (در گزیده ای از نمایشنامه های معاصر فارسی)

نویسنده: دکتر راضیه قلی پور

اشتراک گذاری: